Wettelijke informatie

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://www.bluesoft-group.com/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting en de controle van de website:

Eigenaar en publicatieverantwoordelijke :
BLUE SOFTDeze website is eigendom van en wordt beheerd door de Franse vennootschap Société par actions simplifiée, met een kapitaal van € 7.684.043,00, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 14 place de la Coupole 94220 Charenton-Le-Pont, Frankrijk.
Geregistreerd 509 107 678 RCS Créteil

De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke of rechtspersoon.

Neem contact met ons op via
contact@bluesoft-group.com of +33 1 53 48 59 10

Hosting :
Deze site wordt gehost door het bedrijf Iliad DC2, gevestigd in Vitry-sur-Seine, en de back-up wordt beheerd door het bedrijf Equinix PA2, gevestigd in Saint-Denis.

Intellectueel eigendom

Elke ongeoorloofde reproductie of distributie van alle of een deel van de elementen en informatie op deze site is verboden. De inhoud is beschikbaar voor particulier en niet-collectief gebruik.

Aangezien de wet op de intellectuele eigendom krachtens artikel L. 122-5.2° en 3°a enerzijds alleen "kopieën of reproducties die strikt voorbehouden zijn aan het privé-gebruik van de kopieerder en niet bestemd zijn voor collectief gebruik" en anderzijds analyses en korte citaten bij wijze van voorbeeld en ter illustratie toestaat, "is elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie die zonder toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden is gemaakt, onwettig" (artikel L. 122-4). Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt derhalve een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Databanken

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in het wetboek van intellectuele eigendom, is BLUE SOFT de producent en eigenaar van alle of een deel van de databanken die deel uitmaken van deze site.

Door u toegang te verschaffen tot deze site, erkent u dat de gegevens die zich daarop bevinden wettelijk beschermd zijn en dat het u, overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde wet van 01/07/98, verboden is deze gegevens te extraheren, opnieuw te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven of te bewaren, direct of indirect, op welke drager dan ook, met welk middel en in welke vorm dan ook het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databases op de site waartoe u toegang hebt, evenals het herhaald en systematisch extraheren of hergebruiken van kwalitatief en kwantitatief niet-substantiële delen wanneer deze handelingen duidelijk de voorwaarden van een normaal gebruik overschrijden.

Merken en logo's, hyperlinks

Elk gebruik van de merken en logo's op deze site is verboden zonder toestemming van BLUE SOFT. Ook voor hyperlinks naar deze site is voorafgaande toestemming vereist.

Gebruik van informatie

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de informatie wordt verwerkt, aanvaardt BLUE SOFT geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de op deze site verstrekte informatie. BLUE SOFT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie van de informatie op deze site, noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens

Blue Soft Group besteedt bijzondere aandacht aan het informeren van u over de voorwaarden waaronder wij ons ertoe verbinden uw persoonsgegevens te verwerken, die worden verzameld en gebruikt om u diensten en producten aan te bieden die zijn aangepast aan uw situatie en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name

 1. De Franse wet inzake gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden;
 2. Algemene verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing sinds 25 mei 2018.

Enkele definities

Blue Soft Group verwijst naar de moedermaatschappij van de Groep BLUE SOFT en haar dochterondernemingen Daylight, Projetlys, Ileo Conseil, Ileo Niort.

"Persoonsgegevens" en/of "persoonsgegevens": alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een naam, een telefoonnummer, een postadres, een e-mailadres, enz.

"Verwerking van persoonsgegevens": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van gegevens, al dan niet geautomatiseerd. Voorbeelden van verwerking van persoonsgegevens: verzameling, registratie en opslag van gegevens, enz.

"Verantwoordelijke voor de verwerking": elke natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.

Groepsverwerkers BLUE SOFT Neem contact op met
BLUE SOFT GROUP SA E-mail : dpo@bluesoft-group.com

Post: Blue Soft Group - Service des Données Personnelles - 14 place de la Coupole 94320 CHARENTON LE PONT

ILEO CONSEIL SASU IDEM
ILEO NIORT SAS IDEM
PROJETLYS SASU IDEM
DAGELICHT SASU IDEM

"verwerker": een natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend op grond van de gedocumenteerde instructies van de voor de verwerking verantwoordelijke en ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Het is een natuurlijke of rechtspersoon die verschilt van de voor de verwerking verantwoordelijke en die onderworpen is aan een verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens om de bescherming en verwerking ervan te waarborgen.

"Ontvanger": elke natuurlijke of rechtspersoon of dienst die de mededeling van persoonsgegevens ontvangt.

Wie zijn de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking van de Groep? Blue Soft

Elke entiteit van de Groep Blue Soft kan verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de verzamelde gegevens met het oog op de goede uitvoering van de diensten die in verband met onze bedrijven worden verleend. Telkens wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, wordt door de Groep Blue Soft informatie verstrekt over de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking uit de hieronder omschreven lijst:

 • BLUE SOFT GROUP SA, gevestigd te 14 place de la Coupole 94320 CHARENTON LE PONT;
 • PROJETLYS SASU, gevestigd te 39 rue des Docks 69009 LYON ;
 • ILEO CONSEIL SASU, gevestigd te 14 place de la Coupole 94320 CHARENTON LE PONT;
 • ILEO NIORT SAS, gevestigd te 34 rue Saint Symphorien 79000 NIORT;
 • DAYLIGHT SASU, gevestigd te 14 place de la Coupole 94320 CHARENTON LE PONT;

Onze verplichtingen

De Groep Blue Soft respecteert als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking de volgende principes:

 • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden die verband houden met onze verschillende activiteiten;
 • Alleen gegevens die voor ons nuttig zijn, worden verzameld;
 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of dan vereist is op grond van de CNIL-normen en -machtigingen of op grond van de wet (zoals wettelijke vereisten);
 • Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan de dochterondernemingen van de Groep Blue Soft, en aan partners, dienstverleners of erkende beroepsorganisaties die ze nodig hebben in het kader van onze activiteiten.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Zo worden uw persoonsgegevens met name gebruikt in het kader van vermogensbeheeradvies, inschrijving, uitvoering van een contract, alsmede voor de behandeling van uw verzoek. Uw verzamelde persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, en worden niet hergebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor uw gegevens aanvankelijk werden verzameld.

Wij kunnen persoonsgegevens ook voor andere doeleinden verwerken, mits wij ervan overtuigd zijn dat die verwerking passend is. Andere doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zijn onder meer

 • Beheer van verzoeken om rechten (recht van toegang, rectificatie, portabiliteit, verzet, beperking, schrapping, enz;)
 • De uitvoering van het interne controlesysteem van de Groep Blue Soft ;
 • De uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw initiatief zijn genomen;
 • Beheer van klachten, bemiddeling en geschillen ;
 • Beheer en controle van de activiteiten door middel van statistische studies, klanttevredenheid;
 • De organisatie van externe evenementen, gericht op prospects of klanten, om de activiteiten van de groep te promoten;
 • Verrichtingen in verband met commerciële prospectie, op voorwaarde dat u voor deze verwerking uw toestemming hebt verleend;
 • Aanwerving van werknemers.

Beleid inzake cookiegebruik

Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een terminal op een site.

De website Blue Soft maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en vervult functies zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze site en ons team helpen begrijpen welke delen van de site u het meest interessant en nuttig vindt.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de navigatie op onze site. Om het verkeer op de site te meten en onze diensten te verbeteren, gebruiken wij ook cookies van derden om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site, de geografische locatie en de populairste pagina's.

Wij gebruiken de volgende cookies van derden:

Dienst Type element Doel Privacybeleid
CRM & Touchdown In de formulieren ingevoerde gegevens

IP-adres

Hiermee kunt u inhoud en formulieren publiceren, aanvaarde e-mailcommunicatie personaliseren

Logs / routing

Touchdown Privacybeleid
Google Analytics Cookie

Geanonimiseerd IP-adres

Maakt het verzamelen en verwerken van anonieme statistische gegevens over de navigatie op de Blue Soft Google Privacybeleid
Youtube Cookie

Locatie

Weergave- en belangstellingsstatistieken

Hiermee kunt u statistieken verkrijgen over het geografische gebied en interesses Google Privacybeleid

Maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beschermen, treffen wij passende organisatorische en technische maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, teneinde de veiligheid en integriteit ervan te vrijwaren en met name te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden. Wij verzekeren u ook dat alle werknemers van de Groep Blue Soft en alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens alle regels inzake de bescherming van persoonsgegevens naleven en zich ertoe verbinden de verwerkte gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u verschillende rechten, waaronder

 • Recht op toegang tot uw gegevens: om informatie te verkrijgen over de gegevens die over u worden bijgehouden en het gebruik ervan;
 • Recht op rectificatie: om correcties en wijzigingen aan te brengen in uw gegevens wanneer deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering: om de definitieve verwijdering van uw gegevens te verkrijgen, met name wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: opvragen van de gegevens die u ons hebt verstrekt en/of overdragen van uw gegevens aan een andere organisatie;
 • Recht van verzet: de mogelijkheid te verzoeken dat uw gegevens niet worden gebruikt voor bepaalde verwerkingen, met name wanneer uw gegevens worden verwerkt voor wervingsdoeleinden;
 • Recht op beperking van de verwerking: beperking van het gebruik van uw gegevens tot een bepaalde verwerking;
 • Herroepingsrecht: uw toestemming te allen tijde intrekken voor alle verwerkingen waarvoor wij deze hebben verzameld;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de CNIL: dien een klacht in bij de CNIL indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Recht op beroep in rechte: een doeltreffend beroep in rechte instellen, hetzij tegen een toezichthoudende autoriteit (de CNIL), hetzij tegen de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de gegevensverwerkers van de Groep BLUE SOFT door contact met ons op te nemen op onderstaand adres:

E-mail: dpo@bluesoft-group.com
Post: Blue Soft Group - Service des Données Personnelles - 14 place de la Coupole 94320 CHARENTON LE PONT

Om de verwerking van de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken, dient u uw verzoek vergezeld te doen gaan van een kopie van een identiteitsbewijs dat uw handtekening draagt, alsmede van alle essentiële informatie met betrekking tot uw verzoek.

Wij zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst op uw verzoek reageren. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. Wij zullen u, indien nodig, binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van de redenen voor het uitstel.

Voor meer informatie over uw rechten kunt u terecht op de website van de CNIL(www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Elke voor de verwerking verantwoordelijke van de Groep BLUE SOFT verbindt zich ertoe persoonsgegevens te bewaren overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen. Hoe lang de gegevens worden bewaard, hangt af van de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. De maximumtermijn voor het bewaren van persoonsgegevens in het kader van een contractuele relatie is bijvoorbeeld 5 jaar na het einde van deze contractuele relatie.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor de Groep Blue Soft. Ze kunnen worden doorgegeven aan haar partners en onderaannemers wier tussenkomst essentieel is voor de goede afloop van de hun toevertrouwde verrichtingen.

Dienstverleners en onderaannemers verwerken persoonsgegevens alleen op basis van gedocumenteerde instructies van de Groep Blue Soft. Er worden geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven voor marketingdoeleinden of commerciële prospectie.

Wij zien erop toe dat onze partners en dienstverleners de beginselen van de vigerende regelgeving naleven. Wij onderwerpen hen aan een verplichting tot beveiliging, vertrouwelijkheid en naleving van de regelgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, teneinde de bescherming daarvan te waarborgen. Op ons verzoek moeten onze partners en dienstverleners te allen tijde voldoende garanties bieden met betrekking tot de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te rechtvaardigen.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie :

In sommige gevallen kunnen deze verwerkers buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Indien de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen ten aanzien van het land, worden de gegevens op die basis doorgegeven. Anders worden de doorgiften aan deze verwerkers geregeld door standaardcontractbepalingen, overeenkomstig de door de Europese Commissie opgestelde modellen, of door bindende bedrijfsvoorschriften. Details over deze overdrachten buiten de Europese Unie zijn op verzoek verkrijgbaar bij de functionaris voor gegevensbescherming van de groep Union Financière de France.

Telefonische colportage

Indien u niet telefonisch benaderd wenst te worden, kunt u zich gratis inschrijven op de BLOCTEL-lijst voor telefonische colportage op de website www.bloctel.gouv.fr of een brief sturen naar het volgende adres Opposetel Service Bloctel 6 rue Nicolas Siret, 10 000 Troyes.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen ter beveiliging en bescherming van persoonsgegevens te wijzigen of aan te passen naar aanleiding van technologische, technische of reglementaire ontwikkelingen. Wij nodigen u uit de bijwerkingen van het handvest regelmatig te raadplegen op onze website(www.bluesoft-group.com).

Voor nadere informatie kunt u de website van de CNIL raadplegen: www.cnil.fr.

Bijgewerkt op 6 september 2022